Contact

 

Carrosserie Moerman bvba

Wijmenstraat 22

9030 Mariakerke (Gent)

Belgium

Tel: +32(0)9 236 36 96

Fax: +32(0)9 236 36 97

info @ carrosseriemoerman.be

Algemene voorwaarden

 

 1. Tenzij anders tussen partijen schriftelijk overeengekomen, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze verkoopsverplichtingen, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op de bestelbrieven of andere bescheiden, die van de koper uitgaan, kunnen voorkomen. Door het geven van zijn opdracht wordt de opdrachtgever geacht ermee akkoord te gaan.
 2. Een klacht is slechts ontvankelijk wanneer deze binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht.
 3. Alle facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald. Een ingediende klacht machtigt de koper niet de betaling van de vervallen bedragen uit te stellen.
 4. Elke bestelling wordt in rekening gebracht van zodra de aflevering klaar is.
 5. Alle goederen reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ongeacht het vervoermiddel of de mogelijke betalingsafspraak betreffende dit vervoer.
 6. Wanneer wij, of leden van ons personeel, de ons toevertrouwde voertuigen besturen, doen zij mlks onder versntwoordelijkheid vsn de klsnt en zullen zij als diens aangestelde aanzien worden.
 7. De goederen blijven onze eigendom tot zij volledig betaald zijn. De koper is bij wanbetaling gehouden de nog niet volledig betaalde goederen op ons eerste verzoek terug te geven en mag deze dan ook onder geen enkele vorm vervreemden noch verpanden. Het risico voor beschadiging of diefstal gaat op de koper over vanaf het ogenblik der levering zelf.
 8. Bij niet betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 15% per jaar, onverminderd de hierna bepaalde schadevergoeding. abs heeft het recht bij niet betaling, elke levering van goederen of elke dienstverlening op te schorten tot volledige betaling van de factuur en de hierna voorziene kosten.
 9. Ter vergoeding van de aanmaningskosten is bij niet betaling binnen de voorziene vervaldatum een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro verschuldigd, alsook verwijlintresten van 12% van het verschuldigde bedrag.
 10. Door niet betaling van een factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingstermijnen.
 11. Beide partijen verklaren en erkennen dat alle geschillen met betrekking tot deze factuur onderworpen zijn aan het Belgisch Recht en dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbanken te Gent.

 

Voorwaarden gebruik vervangwagen

 

 • Het is ten strengste verboden te roken in de wagen of met het raam open. Denk aan de personen die na u met deze wagen moeten rijden.
 • De wagen wordt terug vol getankt.
 • De wagen wordt proper teruggebracht, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant.
 • Huisdieren verboden in de wagen.
 • Papieren van de wagen zijn eigendom van Carrosserie Moerman, deze blijven dus in de wagen liggen, enkel bij politie controle worden deze gebruikt.
 • Alle boetes van overtredingen zijn ten laste van de gebruiker op het moment dat die het voertuig in bruikleen had.
 • De wagen heeft een vrijstelling van 500 euro, te betalen door de gebruiker op het moment van een ongeval.
 • Indien er zich een ongeval heeft voorgedaan, gelieve asap ons te verwittigen. 24/24u 7 /7d

Acoat Selected

 

Carrosserie Moerman is lid van Acoat Selected, een groep van onafhankelijke schadebedrijven die aan de hoogste kwaliteitsnormen beantwoorden.

De normen zijn streng, maar de voordelen zijn legio. Meer info

Openingsuren

 

ma-don: 07:30-12:00/13:00-18:30

vrij: 07:30-12:00/13:00-17:00

Zaterdag en na openingsuren:
op afspraak